چند مهد کودک در سطح شهر ایلام به صورت پایلوت مورد بازرسی قرار می گیرند

به گزارش ماناسپهر: کارشناس اداره کل استاندارد استان ادامه داد: به منظور سنجش میزان استقرار الزامات استاندارد مهدکودک ها و وسایل بازی کودکان در مهد کودک ها، اداره کل استاندارد استان، اقدام به انجام بازرسی چند مهدکودک (در سطح شهر و به صورت پایلوت) نموده است. فرهادبیگی تاکید داشت: در این بازرسی ها تمامی وسایل […]

به گزارش ماناسپهر: کارشناس اداره کل استاندارد استان ادامه داد: به منظور سنجش میزان استقرار الزامات استاندارد مهدکودک ها و وسایل بازی کودکان در مهد کودک ها، اداره کل استاندارد استان، اقدام به انجام بازرسی چند مهدکودک (در سطح شهر و به صورت پایلوت) نموده است.
فرهادبیگی تاکید داشت: در این بازرسی ها تمامی وسایل بازی کودکان و زمین ها ی بازی مهدکودک و همچنین تمامی الزامات بهداشتی، ایمنی و رفاهی در مهدکودک ها مورد کنترل و بررسی قرار گرفت و امیدواریم با برطرف نمودن نواقص و پیاده سازی استاندارد ملی ۸۹۰۵ در مهدکودک ها ی هدف، بتوان در نهایت برای آنها گواهینامه استاندارد تشویقی خدمت مهدکودک توسط این اداره کل صادر گردد.
ایشان افزود: در این طرح بازرسی وسایل و زمین های بازی و همچنین الزامات استاندارد ملی مربوطه برای ۵ مهدکودک به صورت پایلوت در دست اقدام می باشد.