محصولات سینمایی می توانند انگیزه بخش ارتکاب جرم شوند

سیدمهدی سیدزاده ثانی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ما پیرامون چگونگی کنترل تاثیرات محصولات سینمایی بر مخاطبان افزود: به عنوان نمونه ‘خودکشی با پریدن از روی پل’ به عنوان رفتاری انحرافی چندی است که شیوع یافته اما بر اساس پژوهشهای علمی در این خصوص مشخص شده پوشش رسانه ای وسیع منجر به […]

سیدمهدی سیدزاده ثانی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ما پیرامون چگونگی کنترل تاثیرات محصولات سینمایی بر مخاطبان افزود: به عنوان نمونه ‘خودکشی با پریدن از روی پل’ به عنوان رفتاری انحرافی چندی است که شیوع یافته اما بر اساس پژوهشهای علمی در این خصوص مشخص شده پوشش رسانه ای وسیع منجر به افزایش خودکشی نشده بلکه به افرادی که دنبال راهی برای خودکشی بوده اند ‘انگیزه و راه’ را نشان می دهند.
وی ادامه داد: تولیدات هنری، فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی با محتوای نامناسب بر روی مخاطب تاثیرگذار هستند ولی بخش زیادی از این تاثیرپذیری به روحیه مخاطب باز می گردد.
استاد جرمشناسی دانشگاه فردوسی گفت: بر این اساس باید با تلاش برای ارتقا سواد رسانه ای و گسترش آن در سطح جامعه، به مخاطبان آگاهی و آموزش کافی داده شود تا یاد بگیرند سراغ هر شبکه رسانه ای و محتوای تولیدی نروند زیرا انسان سالم بطور طبیعی بدون اندیشه و انتخاب به دنبال هر محتوایی نمی رود.
وی افزود: همچنین با توجه به تنوع گسترده و روزافزون تولیدات رسانه های داخلی و نیز شبکه های ماهواره ای نمی توان برای رسانه و شبکه های تولید و پخش محصولات ممیزی گذاشت لذا آموزش سواد رسانه ای و ترویج ‘خودمدیریتی مخاطب’ بهترین راه برای توزیع مناسب محتواهای هنری و سینمایی برای مخاطب مناسب و در نتیجه به حاشیه راندن و ممانعت از شیوع محتواهای نامناسب است.
سیدزاده ثانی ادامه داد: مخاطب عرصه سینما باید با آگاهی بر این نکته که هر محتوایی برای وی مناسب نیست، با خودمدیریتی اقدام به گزینش و انتخاب محصولات هنری و سینمایی مناسب و مطلوب کند.
وی همچنین گفت: در عصر حاضر ‘رسانه’ نداریم زیرا با تنوع شمار زیاد رسانه ها و حجم انبوه تولیدات تلویزیونی و سینمایی مواجهیم. در شرایط تنوع گسترده نوع و تعداد تولیدات و رسانه ها، هر مخاطبی رسانه ای را برای استفاده انتخاب می کند که مطابق با روحیات و سطح فکری اش است زیرا مخاطبان این عرصه یکسان نیستند./ایرنا