جزئیات ۵۲۵ هزار چک برگشتی کشور

سال ۹۸ را با توجه به اجرایی شدن اصلاح قانون چک، می توان سال کاهش چک های برگشتی نامید. بر اساس قوانین جدید در پیگیری چک های برگشتی تسریع شده و تامین پول چک از محل سایر حساب های بانکی صادرکننده چک امکان پذیر می شود. کاهش ۴۰ درصدی ارزش چک های برگشتی در نخستین […]

سال ۹۸ را با توجه به اجرایی شدن اصلاح قانون چک، می توان سال کاهش چک های برگشتی نامید. بر اساس قوانین جدید در پیگیری چک های برگشتی تسریع شده و تامین پول چک از محل سایر حساب های بانکی صادرکننده چک امکان پذیر می شود.

کاهش ۴۰ درصدی ارزش چک های برگشتی در نخستین ماه سال ۹۸ می تواند گام نخست برای کاهش این نوع چک ها به شمار برود.

حدود ۵.۴ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۵۴۱ هزار میلیارد ریال در فروردین ۹۸ در کل کشور مبادله شد که از مجموع آنها ۵۲۵ هزار فقره چک به ارزش ۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورد.

کاهش ۲۱ درصدی شمار چک های برگشتی

آمار بانک مرکزی نشان می دهد در نخستین ماه سال ۹۸ تعداد ۵۲۵ هزار فقره چک به ارزش ۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۱.۷ درصد و ۴۰.۱ درصد کاهش داشت.

بر این اساس، حدود ۹.۸ درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و ۱۰.۸ درصد از مجموع مبلغ این چک ها برگشت داده شده است.

برگشت ۱۶۵ هزار چک در تهران

در دوره مورد بررسی، استان تهران بیشترین ارزش و شمار صدور چک را به خود اختصاص داد بطوری که یک میلیون و ۷۱۲ هزار فقره چک به ارزش بیش از ۲۶۳ هزار میلیارد ریال صادر شد که البته از مجموع آنها، بیش از ١۶۵ هزار فقره چک به ارزش حدود ٢٧ هزار میلیارد ریال برگشت زده شد.

در استان تهران ۹.۶ درصد از مجموع تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۰.۴ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

بررسی ها نشان می دهد که ۴۷ درصد از مجموع ارزش چک های مبادله ای برگشتی کشور به استان تهران اختصاص داشته است.

اگرچه رقم خالص چک های برگشتی تهران نسبت به سایر استانهای کشور بیشتر است، اما بر اساس شاخص «نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده» جایگاه تهران نسبت به میانگین کشوری در وضعیت مطلوبی قرار دارد بطوری که ۱۴ استان از نظر نسبت ارزش چک‌های برگشتی در وضعیت نامناسب تری نسبت به تهران قرار دارند.

استان کرمان، رکورددار چک های برگشتی

در دوره مورد بررسی، از نظر شمار چک های برگشتی تهران دارای بیشترین چک برگشتی است بطوری که بیش از ۱۶۵ هزار چک برگشت خورده، اما از نظر «نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده»، استان کرمان دارای بدترین وضعیت است.

بر این اساس، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های کرمان با ۱۴.۷ درصد، اصفهان با ۱۳.۸ درصد و سمنان با ۱۳.۷ درصد اختصاص داشته است./ایرنا

«نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده» در استان تهران ۱۰٫۴ درصد و میانگین این نسبت در کل کشور معادل ۱۰٫۸ درصد است.

استان های دارای کمترین چک برگشتی

در فروردین امسال، استان ایلام با ۴ درصد دارای کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در میان استان ها بوده است.

استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۷.۳ درصد و خوزستان و لرستان هر کدام با ۷.۹ درصد در رتبه های بعدی دارای کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی قرار داشته اند.

کسری و فقدان موجودی، علت اصلی برگشت چک

حدود ۵٠۴ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ٩٨، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع درکل کشور از نظـر تعداد ٩۶ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۶ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یـا فقدان موجودی بوده است.

پس از کسری و فقدان موجودی، عامل اصلی برگشت چک ها مربوط به عدم تطابق امضا و مخدوش بودن اطلاعات چک بوده است.

در استان تهران حدود ١۵۶ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٢۶ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است.

در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۳.۲ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

بیشترین میزان برگشت خوردن چک ناشی از کسری و فقدان موجودی متعلق به استان خراسان جنوبی بوده که ۹۷٫۹ درصد چک های برگشتی این استان را شامل می شود. پس از آن، استان های اصفهان و خراسان شمالی قرار دارند.