یادواره ایل شوهان و یادبود سردار سلیمانی/«شوهان» در سوگ – مصطفی پورتیمور