تصویری از شهاب باران بامداد امروز محدوده تونل آزادی * عکس از: مصطفی پورتیمور