دکتر چولکی رئیس انجمن های ورزشی دانشگاه‌های پیام نور کشور:  رشد اقدامات انجمن های ورزشی دانشگاه‌های پیام نور در کوتاه مدت قابل توجه است 

دکتر چولکی رئیس انجمن های ورزشی دانشگاه‌های پیام نور کشور:  رشد اقدامات انجمن های ورزشی دانشگاه‌های پیام نور در کوتاه مدت قابل توجه است 

ماناسپهر - دکتر ارسلان چولکی رئیس انجمن های ورزشی دانشگاه‌های پیام کشور از فعالیت‌ گسترده انجمن های ورزشی دانشگاه‌های پیام نور طی سه ماهه راه اندازی آنها خبر داد.