آغاز ساماندهی بانک‌های نظامی با ادغام بانک حکمت در سپه

آغاز ساماندهی بانک‌های نظامی با ادغام بانک حکمت در سپه

طرح ادغام ۵ بانک و موسسه مالی نظامی در بانک سپه با هدف ساماندهی شبکه بانکی کشور از اواخر سال ۹۷ آغاز شده و گام به گام در حال اجراست. قرار بوده است بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شوند که روند ادغام آنها در مراحل