ایرانیان اجازه نمی دهند دیگران درباره سرنوشت آنها تصمیم بگیرند

محمد جواد ظریف در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: این نخستین بار نیست که ایران برای استفاده از حق تعیین سرنوشت خود هدف قرار می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد: ۶۸ سال پیش در چنین روزی مجلس با هدایت مصدق که به صورت دمکراتیک انتخاب شده بود صنعت نفت ما را ملی کرد که پس از […]

محمد جواد ظریف در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: این نخستین بار نیست که ایران برای استفاده از حق تعیین سرنوشت خود هدف قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ۶۸ سال پیش در چنین روزی مجلس با هدایت مصدق که به صورت دمکراتیک انتخاب شده بود صنعت نفت ما را ملی کرد که پس از آن ( علیه او ) کودتا شد.
ظریف در ادامه نوشت: ایرانیان هرگز اجازه نمی‌دهند که دیگران درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند.
آذرماه سال ۱۳۲۹ پنج نفر از اعضای کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران را مطرح کردند که این پیشنهاد در تاریخ ۱۷ اسفند به تصویب کمیسیون نفت و در تاریخ ۲۴ اسفند به تصویب مجلس شورای ملی و در ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ خورشیدی به تصویب مجلس سنا رسید، بدین ترتیب صنعت نفت در ایران ملی شد.
این روز در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی شن صنعت نفت نامگذاری شده و تعطیل است./ایرنا