چهارمحال و بختیاری سرزمین آبشارهای مینیاتوری

چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد، این استان سرچشمه رودخانه های بزرگی چون زاینده رود و کارون است و دارای جاذبه های طبیعی بیشماری از جمله رودخانه ها، آبشارها، چشمه ها، باغات میوه، جنگل ها و غارهاست که این منطقه را به یکی از بکرترین مناطق گردشگری […]

چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد، این استان سرچشمه رودخانه های بزرگی چون زاینده رود و کارون است و دارای جاذبه های طبیعی بیشماری از جمله رودخانه ها، آبشارها، چشمه ها، باغات میوه، جنگل ها و غارهاست که این منطقه را به یکی از بکرترین مناطق گردشگری کشور تبدیل کرده تا مسافران و گردشگران نوروزی با سفر به این استان بتوانند تجربه شیرینی از آرامش بهاری را در دامان طبیعت بکر و زیبای این استان کسب کنند.

** آبشار دره عشق
یکی از جاذبه های طبیعی این استان، آبشار دره عشق است که در ۷۰ کیلومتری شهر شلمزار در منطقه مشایخ شهرستان کیار قرار دارد.
در کنار این آبشار رود کارون جریان دارد و در اطراف آن انارستان ها و شالیزارهای روستای دره عشق و دورک شاهپوری فضای شگفت انگیزی را بوجود آورده است که فصول بهار و تابستان وقت مناسبی برای تماشای این مناطق است.
این آبشار که ارتفاع آن به حدود بیش از یکصد متر می رسد از دل کوه با سرعت بسیار زیادی بیرون می جهد و منظره بدیعی پدید می آورد.
از ویژگی های آبشار دره عشق این است که نه از قله یا میان کوه بلکه از دل کوه چون چاهی بیرون می جهد، ضمن آنکه ارتفاع بسیار بلندی دارد که سرتاسر ایران کم نظیر و شاید بی نظیر است.
همچنین در زیر آن فضای هموار به نسبت وسیعی وجود دارد که امکان ایجاد تاسیسات لازم را فراهم می آورد. در جنب این فضا، رودخانه کارون به آرامی جاری است و امکانات بهره برداری سیاحتی متعددی را فراهم می آورد. در روبه روی آبشار و در این سوی کارون فضای وسیع و هموار دیگری وجود دارد که درختان بلوط آن را فرا گرفته اند.
مجموعه این عوامل فضای شگفت انگیزی را فراهم می آورد که می تواند مدت های درازی ناظر و بیننده را به خود مشغول دارند.

**آیشار آتشگاه لردگان
دره و آبشار آتشگاه لردگان از دیگرجاذبه های طبیعی و معروف این استان است. این منطقه که در شهرستان لردگان قرار دارد یکی از زیباترین و دیدنی ترین تفرجگاه هایی است که از حد فاصل پستی و بلندی های آن آبشارهای متعددی سرازیر می شود.
در فاصله ۲۰۰ متری دره، ۲ آبشار به نسبت بزرگ وجود دارد که زیبایی و شکوه چشمگیری دارند.
کوه های آهکی اطراف روستای آتشگاه سبب پدید آمدن غارها و چشمه سارهای متعددی در اطراف روستا شده که یکی از این غارها در داخل روستا واقع شده و مورد توجه کوهنوردان و علاقمندان به ورزش غارنوردی است.
رودخانه خرسان از جنوب روستا عبور می کند و مزارع و شالیزارهای ساحلی را سیراب می کند. تفرجگاه های حاشیه رودخانه خرسان چشم اندازهای بسیار زیبایی دارد بویژه در فصل بهار گردشگران زیادی را به خود جذب می کند.
جنگلهای پیرامون روستا با درختان کهنسال بلوط، گردو، بادام کوهی و زالزالک از جمله تفرجگاه های این منطقه است.
پیوند این عناصر طبیعی مانند دره و سبزه زار و اقلیم مناسب، فضای فرح بخشی را جهت گشت و گذار در این مکان فراهم می کند.

** آبشار بابافرج
آبشــار بابا فرج، بلندتریــن آبشــار فصلـی کشــور اســت کــه ارتفــاع تقریبی آن شــاید بــه بــالای ۱۰۰متــــر نیــز می رســد و در نزدیکی روســتای بابــا احمــدی واقــع شــده اســت. ایــن آبشــار از جاذبه هــای گردشگری بخش فلارد بوده و گردشگران و طبیعت دوســتان زیــادی را بــه خــود جذب می کند.
بخــش فلارد از مناطقی چــون مالخلیفه و سندگان تشکیل شده است و روستای بابــا احمدی در ۵۰ کیلومتری جنوب شــرق لــردگان و در یک کیلومتری شــمال شــهر مالخلیفه قــرار دارد. این آبشــار که بــا شــروع فصــل زمســتان و بــا روان شــدن آبهــای ســطحی فــوران کــرده و تــا اواخر فروردین ادامه دارد، چشــمان گردشگران زیادی را به عجیب ترین و بلندترین آبشار فصلی کشور خیره می کند.

** آبشار لندی
آبشار لندی یکی از آبشارهای دائمی و زیبای استان چهارمحال و بختیاری است که در منطقه شلیل از توابع شهرستان اردل قرار گرفته اســت. طول تقریبی این آبشــار ۴۰ متــر و عرض تاج آن سه متر اســت. آب این آبشــار وارد رودخانه بازفت شده و نهایتا در پشت سد کارون ۴ انباشته می شود.
نزدیک ترین بخش به این آبشار ناغان، شهر سرخون و دهســتان، دوپــلان است. جاده دسترســی بــه آبشــار عــلاوه بر مســیر طولانی و کوهســتانی، دارای پیاده روی نسبتا طولانی در حدود ۱۰ کیلومتر از روستا با شــیب های تند و نفس گیر اما در عین حال زیبا بــا مناظــر کم نظیر اســت. در طول مســیر چادرهای عشــایر بختیاری قابل مشاهده اســت.
برای دسترسی به آبشــار از ناغان به سمت دوپلان مسیر را در پیش بگیرید. پس از عبور از گندمکار و گل شور، پس از طی ۱۱ کیلومتر به دو راهی شلیل خواهید رسید که مسیر را به ســمت جاده فرعی تغییــر دهید. بعد از طی ۲۰ کیلومتــر جــاده پر پیچ و خم کوهســتانی با آســفالت ســرد و گــذر از روســتاهای شـلیل و دورک قنبری به روســتای گوزلک می رسید. از این روستا تا روستای لنــدی جاده خاکی، پرشــیب و در موازات رودخانه بازفت ادامه دارد. انتهای این مسیر روستای لندی است. بیشتر طول مسیر در جهت فرود به سمت دره پیموده می شــود. بعد از رســیدن به روستای لندی مسیر تا آبشار اصلی لندی در حدود ۳ ساعت پیاده روی بــا شــیب های تنــد اســت.

** آبشار زردلیمه
دره ای طویــل در منطقــه دینــاران در فاصلــه ۳۰ کیلومتــری غــرب اردل، آبشــار زیبــای زردلیمــه را در خــود جــای داده اســت. این آبشــار یکی از سرچشــمه های رودخانــه کارون اســت، بــرای رســیدن به آبشــار زردلیمــه می بایســت وارد جــاده و دشــت آلیکــوه شــوید و از روســتای کاج عبــور کــرده و در روســتای رســتم آبــاد مســیر را بــه ســمت جنــوب ادامــه داده کــه در ابتــدای مســیر، چشــمه ســرد آب وجــود دارد. این جــاده در انتها حدود ۴۰
کیلومتــر به یک جاده خاکی تبدیل شــده و بعــد بــه دامنه تپه ای رســیده که انتهای جــاده خاکی می باشــد. در امتــداد جاده حرکــت کــرده تا بــه دره مورد نظــر که فاقد جــاده و راه ماشــین رو اســت، می رسیم. باید این مســیر را پیاده پیمایش کنیم. در ابتدا در بالای دره قرار گرفته و با اســتفاده از یک مســیر مــال رو به پاییــن دره حرکت کــرده و همراه با رودخانه به ســمت شــرق و بــالای رودخانــه ادامــه داده تــا به آبشــار زردلیمه می رسیم.
در طــول مســیر بــا شــیب های خطرنــاک و پرتگاه هــای عمیــق و دیدنــی روبــه رو می شــوید کــه در دامنه هــای کــوه زیبای ماه آفریــن و کــوه ســفید کوتــک واقع انــد. منطقــه پوشــیده از انار وحشــی و درختــان بلــوط، بنــه و گــردو اســت و در قعــر دره، ر ودخانــه ای خروشــان جــاری اســت.
آبشــار زردلیمــه بلحاظ ارتفاع و عرض بســیار زیاد خود کم نظیــر بــوده و از جای جــای آن آب فــرو می ریزد.
ناگفتــه نمانــد مســیر رفــت بــه هشت ســاعت پیاده روی و به شب مانی نیاز دارد و وجود چادر و کیســه خواب مناسب از ملزومات ایــن ســفر اســت. در روز دوم نیــز تقریبــا همان هشت ســاعت پیــاده روی را در پیش رو داریم و مســیر برگشــت همان مسیر مال رو و یا پاکوب رفت است.

** آبشار، غار و کتیبه های مشروطیت
آبشار، غار و کتیبه های مشروطیت پیرغار نیز که مجموعه ای از جاذبه های تاریخی و طبیعی است در شهرستان فارسان و در مجاورت روستای دهچشمه قرار دارد که در کنار کتیبه های تاریخی بختیاری، زیبایی و نشاط را به دوستداران طبیعت هدیه می دهد.
گردشگاه پیرغار دارای چشمه های پرآب جوشانی است که یکی از گواراترین آب های منطقه به شمار می رود که علاوه بر سیراب کردن باغ های اطراف، بخشی از آن برای مصرف شرب استفاده می شود.
در کنار آبشار یک غار نیز وجود دارد که سرچشمه رودخانه دهچشمه و از نوع غارهای آهکی به شمار می رود.
این غار هنوز به طور کامل شناسایی نشده و طول آن هنوز مشخص نشده است. در کنار غار یک تونل مصنوعی وجود دارد و بنابر قول گذشتگان، این تونل به برجی مشرف به پیرغار و دهچشمه راه دارد و استفاده های محافظتی از آن می شده است. اما در حال حاضر انتهای این تونل مشخص نیست.
از دیگر جاذبه های این منطقه می توان به کتیبه های مشروطیت پیرغار اشاره کرد. این کتیبه ها متعلق به دوران مشروطیت توسط ۲ تن از رهبران جنبش مشروطه خواهی بختیاری به نام های سردار اسعد و سردار ظفر نوشته شده اند. کتیبه ها در چهار قسمت مجزا به سینه صخره های سیلیسی و به ترتیب حدوث زمان از راست به چپ حجاری شده است. نوع کتیبه ها نستعلیق گهگاه با خط شکسته آمیخته شده است.
کتیبه های اول و دوم به دستور سردار ظفر در خصوص چگونگی آغاز و انجام جنبش مشروطه خواهی است و کتیبه های دیگر به دستور علی قلی خان سردار اسعد بختیاری در همان زمینه قبلی و خصوص لغو شدن القاب در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی به دستور مجلس شورای ملی حجاری شده است./ایرنا