حجاب احترام به حرمت های الهی ست

اما در هر حال این موارد در یک نکته، مشترک بوده و آن رعایت پوشش اعضای بدن و نیز حفظ حجاب و بالطبع و همزمان رعایت اصول اخلاقی و اجتماعی از طریق دوری از گناه و پرهیزگاری و اتخاذ خصوصیات بهینه فرهنگی است. بر اساس آنچه که از مدارک و بررسی اسناد تاریخی به دست […]

اما در هر حال این موارد در یک نکته، مشترک بوده و آن رعایت پوشش اعضای بدن و نیز حفظ حجاب و بالطبع و همزمان رعایت اصول اخلاقی و اجتماعی از طریق دوری از گناه و پرهیزگاری و اتخاذ خصوصیات بهینه فرهنگی است.
بر اساس آنچه که از مدارک و بررسی اسناد تاریخی به دست آمده، نشان دهندۀ این واقعیت است که اکثر ملل و تمدن ها و آیین ها و مکاتب در جهان، به حجاب و عفاف و حفظ ظاهر بدن، اهمیت داده و به نوعی این موضوع در میان مردمان آن دوران، رواج داشته است.
گرچه به هر حال در طول تاریخ، این مورد فراز و نشیب هایی داشته و با توجه به اعمال نظرها و احکام و دستورات مقامات یا صاحب منصبان و یا رؤسای دولتها و مردم، در آن چه بسا تغییراتی پدیدار می شده، اما هرگز به طور کامل از بین نرفته، به طوری که مورخان نیز به ندرت در نوشته های خود از اقوام و مللی یاد می کنند که صد در صد پاکدامنی و عفت و حیا تقوا و حجاب را کنار گذاشته باشند، چرا که اصولاً حجاب و عفاف و پاکدامنی در نهاد انسان ها نهفته شده، اما به واسطۀ عواملی چند از جمله غلبۀ فرهنگ های متضاد یا شیوه های ادارۀ امور و یا سایر موارد مشابه، ممکن است این خصیصۀ ارزشمند، دستخوش تغییراتی گردیده باشد که البته مورد مزبور، در طول تاریخ به کرات اتفاق افتاده و حجاب و مسائل آن، در پاره ای از زمان ها، مورد هجمه قرار گرفته است
در خصوص ریشه یابی علت توجه و رعایت حجاب و عفاف بین زنان، شهید مطهری معتقد است که چند عامل عمده باعث گردیده که حجاب و عفاف نه تنها در طول زمان همواره وجود داشته باشد بلکه با توجه به نوع و ماهیت مسئله، این مهم در عصر حاضر و عصرهای آتی نیز با شدت وحدت بیشتر و کاملتر در بین ادیان و جوامع مختلف رواج خواهد یافت، ایشان این عوامل اساسی را به واسطۀ نیاز به موارد زیر چنین برشمرده است :آرامش روانی در جامعه، استحکام پیوند خانوادگی، استواری بنیان اجتماع، ارزش و احترام زن، ماندگاری فرهنگ تقوا و عفاف و پاکدامنی از آن جمله اند.
یکی از مهمترین منافعی که رعایت عفاف و حجاب در زنان برای جامعه در بر خواهد داشت، این است که ضمن فطری بودن، باعث تلطیف اجتماع از پلیدی هایی است که فقدان این اصول بدیهی ممکن است انسان ها را در وادی مشکلات و معظلات فراوانی سوق دهد.
آموزه های دینی ما مؤید این نکته و تفکر می باشد که گرایش عمومی جوامع متمدن و یا غیر متمدن، دینی و حتی غیر دینی به رعایت اصول اخلاقی از جمله حجاب و عفاف نشان دهندۀ این واقعیت می باشد که انسان فطرتاً مایل به حفظ افکار و جسم و روح خود از مفاسد اجتماعی و شخصی بوده، اما به واسطۀ تأثیرات سوء و تبلیغات مخرب و یا ناآگاهی و عدم شناخت سره از ناسره، ناخواسته در دام مغرضین و مفسدین غرب و مشابه آن، اسیر و گرفتار شده اند. در کل فواید و مزایا و امتیازاتی که فلسلفه عفاف و حجاب را برای تمامی دوران ها و همه جوامع بشری لازم الاجرا و معقول جلوه می دهد.