طرح تفصیلی باید بر اساس مطالعات علمی و کارشناسی تصویب شود

قاسم سلیمانی دشتکی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی طرح جامع بازنگری شهری ایلام باتأکید بر انجام مطالعات فنی وعلمی افزود: در موارد مختلف طرح تفصیلی شهرایلام ازجمله الحاق روستاها، بحث کمربندی ها وکنارگذرها باید آینده شهری ایلام را مدنظر قرا دهیم. وی با تأکید براین که برای تصویب طرح جامع شهری ایلام بایدم زایا ومعایب […]

قاسم سلیمانی دشتکی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی طرح جامع بازنگری شهری ایلام باتأکید بر انجام مطالعات فنی وعلمی افزود: در موارد مختلف طرح تفصیلی شهرایلام ازجمله الحاق روستاها، بحث کمربندی ها وکنارگذرها باید آینده شهری ایلام را مدنظر قرا دهیم.

وی با تأکید براین که برای تصویب طرح جامع شهری ایلام بایدم زایا ومعایب گسترش یاحفظ وضع موجود رامورد توجه قرار داد، تصریح کرد: باید براساس مطالعات دقیق و آماری از نحوه ساخت وسازها بهترین روش راکه برای آینده ی شهر ایلام موثر خواهد بود تصویب کرد.

استاندار ایلام باتأکید براین که شهر ایلام به عنوان مرکز استان نماد استان است وباید نسبت به زیبا سازی وبهسازی آن توجه داشته باشیم، اضافه کرد: باید هرچه سریعتر نسبت به انجام مطالعات وتصویب طرح بازنگری جامع شهری ایلام اقدام کرد./مهر