کاهش تعداد کانونها و میزان بروز و سیوع بیماری های واگیردار دامی

وی گفت وظیفه دامپزشکی تأمین بهداشت دام و کنترل، پیشگیری، مبارزه و ریشه کنی بیماری های دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام بوده و با برنامه ریزی منظم و اجرای دقیق دستورالعمل ها و برنامه های سالیانه پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی تعداد کانونها و میزان بروز و شیوع بیماری […]

وی گفت وظیفه دامپزشکی تأمین بهداشت دام و کنترل، پیشگیری، مبارزه و ریشه کنی بیماری های دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام بوده و با برنامه ریزی منظم و اجرای دقیق دستورالعمل ها و برنامه های سالیانه پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی تعداد کانونها و میزان بروز و شیوع بیماری های واگیردار دامی علی الخصوص در بیماری مهم تب برفکی و PPR کاهش یافته است.